Så öppen är kommunen

Alla medborgare har rätt till demokratisk insyn i kommunen men det är inte alltid som kommunerna följer lagen. En ny granskning visar att Kungälvs kommun är sådär på att följa offentlighetsprincipen.

Det är projektet Undervaka som undersökt hur bra landets kommunstyrelser är på att lämna ut offentliga handlingar till medborgare. Det har gjorts genom att Undervaka bland annat begärt ut kommunchefernas e-postloggar samt begärt ut listor över registrerade ärenden på kommunstyrelsens diarium.

Öppenheten har mätts med hjälp av fem olika variabler. Det handlar om den begärda handlingen lämnats ut i elektrisk form, hur lång tid det tog för myndigheten att lämna ut handlingen samt om det togs en avgift. De har även undersökt om kommunstyrelsens diarium finns tillgängligt via nätet samt om kommunens anställda hanterade begäran om utlämnande på ett sätt som vittnar om god serviceanda och hög kunskapsnivå.

Kungälvs kommun får ett sammanlagt öppenhetsindex på 5,4 vilket enligt Undervakas tabeller är en delvis öppen kommun med nämnvärda brister. Kungälv fick exempelvis högsta betyg på flera punkter. Det handlar till exempel om att handlingar lämnades ut snabbt. Sämre betyg får personalen när gäller serviceanda och kunskapsnivå om offentlighetsprincipen.

Bland kommunerna i landet som är allra öppnast finns bland annat Stenungsund, Kungsbacka och Öckerö som alla får 7,1 i öppenhetsindex. Tjörn får öppenhetsindex 2,8 och tillhör de kommuner i landet som är minst öppna.

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen och regleras i grundlagen. Det handlar enkelt uttryckt om rätten att ta del av allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda. Offentlighetsprincipen är till för att allmänheten ska ha god insyn i och kunna utöva medborgerlig kontroll över myndigheternas agerande.

Rätten att få ut kopior av allmänna handlingar är fortfarande begränsad till papper trots att nästan all information hanteras digitalt. Undervakas granskning visar dock att offentlighetsprincipen i praktiken redan är digitaliserad – åtminstone vad gäller utlämnande av handlingar. I de flesta fall skedde utlämnandet snabbt och utan krav på avgifter. Samtidigt visar granskningen att myndigheter och enskilda tjänstemän som vill försvåra insynen exempelvis tar ut avgifter för att mota bort besvärliga förfrågningar.

Emma Hellström

redaktion@kungalvsposten.se