Oviss framtid för hästarna i Ytterby

Idag är sista dagen att lämna synpunkter kring detaljplanen för Nordtag. Sedan länge har de som rider i området reagerat på att de inte finns med i planeringen.

Under programsamrådet för Nordtag lämnades en hel del synpunkter kring hur exploateringen förhåller sig till hästarna i området. Ny bebyggelse kommer att skära av den enda ridväg som finns kvar.

– Det är en ridväg här som kommunen anlade på åttiotalet, den kommer de bygga bort nu, det är den största konsekvensen. Vi har frågat varför och om den inte kan få en annan sträckning runt bostadsområdet, men kommunen har uttryckt det som att vi inte har där att göra utan kan flytta någon annanstans. Då blir vi förtvivlade för vi har satsat hela våra liv här, säger Sofia Thörnqvist.

Hon syftar dels på sitt eget inackorderingsstall på Högsbo gård, och fem ytterligare stall som använder ridstigen. Då är inte ridklubben på Stället inräknad, som sedan länge vetat att de måste flytta sin verksamhet till Trankärr.

Blir begränsade

I nuläget tar en ridtur omkring femtio minuter genom skogen. Om nuvarande detaljplan antas förkortas den till tio, sedan kommer man behöva vända om, enligt Sofia Thörnqvist. Hon och grannarna är starkt emot att skogen byggs bort, i vilken ridvägen till stor del går.

– Det är väldigt många människor som använder de här stigarna. Det är inte bara hästfolket som drabbas, men det blir drastiskt för oss. Det blir väldigt svårt att komma fram överhuvudtaget. Våran värld krymper och det försämrar livskvalitén både för hästarna och människorna. De har tagit upp vilka grodarter och fåglar som påverkas men det står inget om våra ridvägar.

Inte med i planen

När Sofia Thörnqvist köpte gården hade hon kontakt med Gun-Britt Orneè, projektledare för Nordtagsområdet, som då uppgav att ridvägarna skulle tas med i beaktande när planarbetet tog fart. Så har fallet inte blivit. Gun-Britt Orneè berättar nu att tanken från början var att inkludera hästarna.

– Men sen blev det så mycket tätare och det var då vi såg att det inte skulle gå ihop. Det är jättesvårt att kombinera ett stort, tättbebyggt bostadsområde med ridstigar, man har sett det på andra ställen och det är det vi har tagit till oss.

Hästägarna har i ett möte fått till sig att kommunens satsning på ridsport kommer koncentreras till Trankärr.

Långsiktigt åtagande

Gun-Britt Orneè förstår besvikelsen hos hästägarna men säger att kommunen i enlighet med strukturbilden för Göteborgsregionen har åtagit sig att ordna bostäder i det stationsnära läget som Nordtag utgör.

– Det är jättemycket funderingar över en lång tid och då har det här blivit den samlade bedömningen. Vi har inte kunnat tillgodose hästägarnas önskemål.

För Sofia Thörnqvist behöver det ena inte utesluta det andra. När bostäderna byggs föreslår hon att låta ridvägen vara kvar, om än med en annan sträckning, och att lägga en strimma med grus bredvid de blivande gång- och cykelbanorna istället för att förbjuda ridning där. Så har hon till exempel sett att de gjort i Örebro.

– De marknadsför det som ”flytta till Tega Ängar med hästar inpå knuten” men vill samtidigt att vi ska flytta härifrån. Det borde gå att samexistera tycker jag, om bara viljan finns.

Stina Hylén

redaktion@kungalvsposten.se

Nordtag, Kastellegården 1:52

Planområdet är cirka 30 hektar stort och är beläget i västra Ytterby

Är idag oexploaterat och består till största del av skogsområde och betesmarker för ridskola. Området är sedan länge utpekat som utvecklingsområde för bostäder.

I planen ingår bland annat 350 bostäder, förskola, boende med särskilt stöd, park och naturområde.

Granskningstiden för planförslaget löpte mellan 30 juni-18 aug.

Relaterade artiklar
Fler artiklar