Nedre Fontinskolan är en av fastigheterna som nu säljs till Bokab. Foto: Anna Hedlund

Klart med kommunens miljonförsäljning

Beslutet att sälja fem av kommunens fastigheter till Bokab för 65,7 miljoner klubbades igenom efter en het debatt i kommunfullmäktige på torsdagskvällen. Oppositionspartierna M, C, KD och SD reserverade sig mot beslutet.

Efter en timmes debatt om rätt eller fel att sälja kommunägda fastigheter för att klara årets driftsbudget, klubbades beslutet igenom efter votering med 36 ja-röster mot 23 nej.

Oppositionsrådet Anders Holmensköld, M, menade att beslutet är ansvarslöst av kommunfullmäktige och beskrev det som ett skräckexempel på misslyckad planhushållning.

– Det ska inte förekomma att man säljer kommunens tillgångar för att klara driften av verksamheterna. Det löser inte kommunens problem och ändå finns försäljningar med i budgeten både nästa år och året därpå, sade Holmensköld.

Samarbetspartiernas ståndpunkt är att kommunen bör göra sig av med fastigheter som inte behövs till kärnverksamheterna, för att klara de stora investeringar och ökande pensionsavsättningar som Kungälv står inför.

– I fastighetsstrategin som alla partier står bakom finns en lista på 30 fastigheter som kan säljas, men det är ingen som vågat ta i det tidigare. Nu säljer vi och Bokab kan utveckla fastigheterna som kommunen inte hinner med, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner, S.

Läs mer: Kommunen säljer fastigheter

Även tertialrapport 2, den delårsrapport som redovisar kommunens ekonomiska utfall från januari till augusti ledde till en lång debatt. Det budgeterade resultatet på 45 miljoner kronor för 2017 kommer inte att uppfyllas, istället beräknas resultatet bli 28 miljoner i överskott, vilket varken majoriteten eller oppositionen är nöjda med.

– Vi har en ekonomi så fått ta smällar men så är det när man tagit stora investeringar. Det går inte fullt så bra som vi tänkt oss, men vi har två år kvar av den här 3-årsbudgeten. Nu får vi stå här och förklara varför vi bara får 28 miljoner i överskott istället för 45 miljoner. Det är rätt att ni opponerar, det ska ni göra, men vad är ert alternativ för att öka överskottet? Det säger ni inte, sade Johan Holmberg, S, till oppositionspartierna.

I ett tillägg till tertialrapporten beslutades om ett tilläggsanslag till sociala investeringar på 6,1 miljoner.

De externa revisorer som granskat rapporten konstaterar i sin sammanfattning att någon bedömning av balanskravet inte finns med i delårsrapporten och att ”övriga uppgifter i delårsrapporten indikerar dock att balanskravet inte kommer att uppnås då prognostiserade realisationsvinster om 47,3 mnkr skall exkluderas från årets resultat 28 mnkr. Vi bedömer att avstämning gentemot balanskravet indikerar på ett underskott om 19,3 mnkr.”

Kommunfullmäktige beslutade också enhälligt att godkänna detaljplanen om Båtellet i Marstrand. Nu väntar sannolikt en överklagandeprocess innan detaljplanen vinner laga kraft.

Läs mer: Snart spikas detaljplan för Båtellet

Anna Hedlund

Relaterade artiklar
Fler artiklar