Kastellegården föreslås skyddas

Planer på bostadsbygge vid åkermarkerna söder om Ytterby har väckt debatt, men grusades helt i den nya fördjupade översiktsplanen för området. Nu förslår Riksantikvarieämbetet att hela Kastellegårdsfastigheten ska bli byggnadsminne vilket är ett av Sveriges starkaste kulturskydd.

Fastigheten Kastellegården 1-1, ägs av Statens fastighetsverk och är en av kommunens allra största sammanhängande fastigheter med en yta på över 300 hektar. Området består av nästan all skog och åkermark direkt söder om centrala Ytterby och vidare ner till Nordre älv och inkluderar även Munkholmen och Ragnhildsholmen. Sedan 1935 har enbart Kongahällagården nere vid älven varit byggnadsminne, men nu föreslår alltså Riksantikvarieämbetet att hela fastigheten ska omfattas av skyddet. Det skulle innebära att ingen ny bebyggelse får upprättas på området i framtiden utan att det ska bevaras i befintligt skick.

I sitt förslag uttrycker myndigheten sig så här:

”Riksantikvarieämbetet bedömer att kungsgården i sin helhet, med all mark och alla äldre byggnader, har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och därför bör vara statligt byggnadsminne”

Att Riksantikvarieämbetet tagit upp ärendet nu beror på Statens fastighetsverk, Kastellegårdens ägare, begärde en översikt av byggnadsminnet i slutet av mars i år.

Ove Wiktorsson sitter i samhällsutskottet och han säger att det finns en samsyn om att förslaget i sin grund är bra, men att kommunen ogärna ser att hela fastigheten omfattas. I ett remissvar till Riksantikvarieämbetets förslag föreslår utskottet ett en konsekvensbeskrivning bör göras innan något beslut tas.

– Vårt remissvar som rör bland annat järnvägen, att det här inte ska blockera möjligheten att bygga dubbelspår i framtiden eftersom spåret sträcker sig över kanten på Kastellegården, säger Ove Wiktorsson.

Var mer skulle det innebära för Kungälv om Kastellegården blir byggnadsminne?

– Att inga klåfingriga politiker kommer lägga några villamattor över gärdena. Det är alltid lätt att slänga upp villabebyggelse på åkermark och det dyker alltid upp politiker som inte har förståelse för vad det innebär.

Samhällsutskottets remissvar förväntas godkännas av kommunstyrelsen efter sommaren, sedan ska Riksantikvarieämbetet ta ställning till svaret innan hela förslaget skickas till kulturdepartementet. Slutligen är det regeringen som fattar beslut om huruvida hela Kastellegården ska byggnadsminnesmärkas.

Gunnar Fägerlind

gunnar.fagerlind@kungalvsposten.se

Byggnadsminne

Ett av de starkaste kulturhistoriska skydden ett område kan få

Tanken med byggnadsminne är att de ska bevaras för all framtid

Det finns över 2400 miljöer och anläggningar i Sverige som räknas som byggnadsminne

Statliga byggnadsminne får specifika skyddsbestämmelser från Riksantikvarieämbetet

Kastellegården består av totalt 319 hektar, varav:

97 hektar skogsmark

122 hektar åkermark

25 hektar betesmark

75 hektar övrig mark