Risk för hälsofarlig luft i centrum

Luftmätningar kan behövas göras på Strandgatan i Kungälv för att se så att halterna av kvävedioxid inte är för höga….