Ett årsmöte som gick i moll

Kungälvs demensförening När Kungälvs demensförening höll sitt 26 årsmöte var uppslutningen skral. Efter hotet om nedläggning för två år sedan har försök gjorts att bygga upp föreningen igen, men tyvärr har de aktiva inte lyckats få personer till styrelsen. Beslut togs därför om att kalla till ett extra medlemsmöte i april för beslut om upplösning.

Kungälvs demensförening har arbetat för att sprida kunskap, erbjuda stöd till demenssjuka och anhöriga samt bilda opinion för bättre vård och stöd. Så var exempelvis en tidigare ordförande, Britt Fredriksson, mycket delaktig som politiker i skapandet av Kungälvs demensteam. Demensteamet är numera nedlagt, liksom kommunens planer på ett demenscentrum på Ranrikegården. Organisationen för Trygg hemgång ersattes av Mottagningsteamet, även det nedlagt. Kungälvs demensförening var också aktiv i arbetet med Vårdprogrammet, som skulle borga för gott samarbete mellan regionen och kommunen för de som fick demensdiagnoser. Vårdprogrammet fick inget större genomslag, och när det skulle revideras bestod revideringen i stort sett av att man strök det som inte längre fanns i kommunen, ex demensteamet. Någon utvärdering eller annat underlag har inte synts till. Nu står kommunen inför en revidering av Äldreomsorgsplanen, vilken ska vara klar innan sommaren. I samband med det arbetet bjöds Pia Gillerstedt, social- och omsorgsråd, in till ett medlemsmöte för att diskutera de frågor föreningen hade inför den framtida äldreomsorgsplanen.

Genom att vara aktiva i frågor som rör kunskap, stöd och opinion för personer med demensdiagnos och deras anhöriga har Kungälvs demensförening i drygt 25 år varit en viktig intressent. Men det är nya tider. Information och kunskap är tillgänglig för alla, själv eller med hjälp, via internet. Det lagstadgade anhörigstödet kommunen erbjuder har visserligen minskat med åren, men erbjuder några olika forum och träffpunkter.

Det är med sorg i hjärtat vi som varit aktiva ser att vi nått vägs ände. Ett stort tack till alla som genom åren stöttat föreningen med medlemskap, arbete och gåvor.

Lena-Maria Vinberg