Skolbygge hotar kulturhistorisk jordbruksmark

Solbergaslätten väster om Kode – fastställd som särskilt värdefull åkermark – hotas av exploatering för byggnation av ny skola och idrottshall med tillhörande infrastruktur. Enligt Jordbruksverket har våra jordbruksmarker formats under tusentals år genom påverkan från betande djur och människans bearbetning av marken. God jordbruksmark är en resurs att förvalta. Den kan inte skapas på kort tid utan en god odlingsjord utvecklas över generationer genom biologiska processer och ett långsiktigt arbete från de som brukar den (källa: www.Jordbruksverket.se/Miljö och klimat/Ett rikt odlingslandskap).

Sedan generationer tillbaka har man vid byggnation tagit hänsyn till topografin, man har utnyttjat ett områdes terrängformer, bebyggelse, kommunikationer mm. Detta är väl synliggjort i Guntorpsområdet – man har byggt i den unika Solbergaslättens ytterkanter men låtit slättbygden vara orörd, något som dagens generation är tacksam för. Även på senare år har man tagit hänsyn till naturen, exempelvis placeringen av Hede förskola som smälter väl in i naturen. En eventuell placering av skola, idrottshall med mera på Solbergaslätten, eller delar av den, skulle för all framtid spoliera den unika miljön eftersom jorden ej kan återställas. Den unika kulturmiljön skulle raseras.

LÄS MER: Efterlängtat besked – Kode får ny skola

Skulle man ändå trots allt bebygga Solbergaslätten kommer historiens dom över ett kortsiktigt, historielöst och för samhällets sammanhållning skadligt beslut att bli hård.

Givetvis skall uppväxande barn i Kode tillförsäkras en skolgång i närmiljön men det är också med omtanke om kommande generationers framtid som den unika Solbergaslätten ej ska exploateras utan bevaras.

P.S Välkommen att följa och stödja gruppen ”Vi som vill bevara Solbergaslätten” på Facebook.  D.S

Henry Andersson