"Kungälvs skolor behöver ett gott samarbete med alla föräldrar för att skapa studiero hemma", skriver Gun-Marie Daun (KD).

Föräldrar har nyckeln till bättre skolresultat

För oss kristdemokrater är det självklart hur viktiga föräldrar är för sina barn. Det gäller generellt, förstås, men kanske speciellt för hur väl barnen lyckas i skolan. Forskning har visat att en av de viktigaste faktorerna för att barnen ska nå kunskapsmålen i läroplanen är att föräldrarna visar intresse för barnens studier, att de möjliggör för läxläsning och att de följer upp att läxorna görs.

Vad som är skolans, elevens, föräldrarnas och civilsamhällets ansvar är ofta otydligt fördelat. Kristdemokraternas uppfattning är att det är föräldrarnas ansvar att lära barnen saker som att komma i tid, sitta still och lyssna, och att visa respekt för vuxna och barn. Föräldrar har ansvar för sina barn.

Kungälvs skolor behöver därför ett gott samarbete med alla föräldrar; inte endast för att skapa lugn och ro i klassrummen, utan också för att skapa studiero hemma – där exempelvis inte mobiltelefonen ständigt stör – och pluggvana – där inte kompisar och fritidsintressen tar all tid i anspråk.

Kristdemokraternas förslag är att vi i Kungälv upprättar ett ansvarskontrakt mellan skolan och hemmet, som ska precisera vad som är lärarens uppdrag, respektive vad som är föräldrarnasansvar.

Detta ansvarskontrakt i kombination med övrig kristdemokratisk politik, där föräldrar ges större möjlighet till mer tid med barnen, tror jag kommer att påverka våra barns skolresultat till det bättre.

Gun-Marie Daun (KD)

Gruppledare för Kristdemokraterna i Kungälv

Relaterade artiklar
Fler artiklar