Så såg det ut när det nya huset på Västra gatan 52 byggdes. Foto: privat

Debatt: Ta hänsyn till Västra gatans karaktär vid nybyggnation

Boysens eller Mellquists, kärt barn har många namn, Västra gatan 29, genomgår just nu en förvandling. Byggnaden har stått mer eller mindre tom i många år, vilket aldrig är hälsosamt för ett hus. Föreningen Gamla Kungälv har som uppgift att verka för att de gamla miljöerna och byggnaderna bibehålls i så stor utsträckning som möjligt. Det kan vi bara göra genom dialog och genom att förmedla våra synpunkter och då i första hand trycka på bevarandeaspekten. Då det gäller interiören kan möjligheterna att där behålla den ursprungliga planlösningen dock vara begränsade, dels av brandskyddsregler, dels av de planerade förändringarna av rums- och lägenhetsindelningen. Självklart medför också kraven på modern standard att förändringar blir nödvändiga. Listverk, kakelugnar och andra detaljer kan man dock bevara om viljan finns. Exterören mot Västra gatan har förändrats något genom att bottenvåningens fönster har kortats på höjden, men smälter ändå in i stilen i övrigt. Sammantaget har renoveringen, som vi har kunnat se, varit noggrann och utförts väl.

Närmare Tullen på den norra sidan av Västra gatan (nummer 52) har det också skett en stor förändring. Ursprungligen fanns här en magasinsbyggnad som vette mot gatan. Den är sedan länge riven. Närmare bergsfoten låg två mindre byggnader, en gulmålad och en rödmålad. Den gulmålade hade tyvärr tillåtits förfalla bortom gränsen för att rädda huset. Den större, röda byggnaden, som tidigare var verkstad och hem för en skomakarfamilj hade kunnat räddas. Föreningen ingav för flera år sedan en skrivelse till kommunen och påpekade just önskvärdheten av att bevara denna byggnad. Tiden gick och förfallet fortsatte dock. Båda byggnaderna revs så i höstas. Nu pågår bygget för fullt av två nya byggnader på fastigheten. Återigen kan föreningen konstatera att man ansträngt sig så att dessa nya byggnader skall smälta in i miljön. Den mindre bakre byggnaden har t o m likheter med den rivna skomakarbostaden.

Västra gatan 9, Uddmanska kallad, ägs av kommunen. Hemvärnet och lottorna har hållit till här och under en period också Hattstugan, ett dagis. Nu är den till salu. En varsam renovering med bibehållande av så mycket som möjligt av det ursprungliga, skulle kunna resultera i ett par fina lägenheter i byggnaden.

Från föreningens sida anser vi att det är viktigt att i möjligaste mån renovera och bevara det äldre befintliga byggnadsbeståndet i stället för att riva och bygga nytt. När det gäller byggnaderna på västra sidan av Västra gatans gågata rev man tidigare hela beståndet och byggde nytt. Här finns mycket övrigt att önska beträffande utformning av fasader och byggnadsstil. Därför är det extremt viktigt att vid de förändringar man planerar i anslutning till gågatan, hänsyn tas till karaktären och känsligheten vid om- och nybyggnation i denna del av Kungälv. Ett förslag är att man bygger i trä, vilket ger större flexibilitet vid utformning, möjligheter till detaljprydnader och därmed anpassning till de gamla husen på östra sidan. Varför inte utlysa en arkitekttävling där man inte bara resonerar om affärslokaler och lägenheter utan där man också tar hänsyn till Västra gatans speciella karaktär och utformar byggnaderna så att de harmonierar med den omgivande miljön och där man lägger vikt vid estetisk utformning och trivsel?

För Föreningen Gamla Kungälv

Sven Kollberg, ordförande

LÄS EN ARTIKEL I ÄMNET: Efterlyser estetiskt råd för Västra gatan

Relaterade artiklar
Fler artiklar