"Det borde vara självklart att löpande löner inte kan finansieras genom att man kannibaliserar på sina tillgångar", skriver Anders Holmensköld (M).

Debatt: ”Kungälvs kommun ensam om ekonomisk kris”

Kungälvs-Posten berättar att kommunen säljer fastigheter för att täcka sina driftsunderskott och enligt Miguel Odhner skulle alliansens alternativ till detta vara indragning av ett hundratal tjänster.

Enligt kommunallagen får en kommun inte gå med underskott men i Kungälv har majoritetspartierna Socialdemokraterna, Utvecklingspartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet valt att till och med budgetera med underskott under flera år som ska täckas genom avyttring av fast egendom. Enligt kommunallagens förarbeten framgår att en kommuns löpande intäkter ska överstiga de löpande utgifterna samt att man inte bör vare sig låna till driften eller låta omvandla förmögenheten till driftsmedel. Det borde vara självklart att löpande löner inte kan finansieras genom att man kannibaliserar på sina tillgångar.

Kungälv är av allt att döma den enda kommun av 290 som inte klarar sin löpande drift tre år i rad. Det är ett svårslaget rekord i misshushållning som inte ens kriskommunerna på 90-talet lyckades med. Kungälv misslyckas trots högkonjunktur och trots Sveriges nionde lägsta arbetslöshet. Att befolkningstillväxten skulle vara exceptionell i Kungälv stämmer inte, då vår folkökning ligger under riksgenomsnittet och då hör vi ändå till kategorin förortskommuner med väsentligt högre befolkningstillväxt än snittet.

Kungälvs driftskostnad ligger cirka 180 mkr över jämförbara kommuner, utan att våra verksamheter har bättre kvalité än andra. Ett bra exempel på detta är grundskolan där vi hamnar på plats 63 när det gäller satsade pengar på skolan men som ger en lärartäthet på plats 256. Våra höga kostnader beror på felaktiga prioriteringar och en underutvecklad ekonomistyrning där man sällan tar intryck från förhållanden i omvärlden. Vår politik är att prioritera våra kärnverksamheter med god personaltäthet och i övrigt minska ner den kommunala byråkratin. Våra kärnverksamheter står för ca 60 procent av personalstyrkan. En stor byråkrati gynnar inte kommunens medborgare utan det viktigaste är att vi har en organisation som arbetar enligt de lagar som reglerar kommunal verksamhet med tillgänglighet och handläggningstider. Kommunens bristfälliga arbetsmiljöarbete som föranlett en personalflykt utan motstycke gynnar vare sig kommunen, anställda eller medborgarna.

Den 9 september nästa år har Kungälvsborna möjlighet att utkräva ansvar för misshushållningen.

Anders Holmensköld (M)

Oppostionsråd

Relaterade artiklar
Fler artiklar