Kungälvs-Posten
Måndag, 22 januari 2018
"Poängen med att använda återvunna bildäck är att slippa tära ännu mer på jordens begränsade förnyelsebara resurser", skriver Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning AB.  Arkivfoto: Christopher Kullenberg Rothvall
"Poängen med att använda återvunna bildäck är att slippa tära ännu mer på jordens begränsade förnyelsebara resurser", skriver Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning AB. Arkivfoto: Christopher Kullenberg Rothvall

Använder vi bildäcken tär vi mindre på jordens resurser

Svar på Patrik Renströms debattartikel i KP den 1 december.

Patrik Renström (C) menar att Kungälv i framtiden bör ersätta fyllnadsmaterialet i konstgräsplanerna till biologiskt nedbrytbar plast. Renström skriver att stora mängder mikroplaster sprids från konstgräsplaner till haven där de skadar det marina livet. Vid en första anblick kan Renströms argumentation låta sund, men dels stämmer det inte att det finns stora mängder fotbollsgranulat i havet, påstående grundas i ett teoretiskt resonemang som inte underbyggts med fakta. Man bör också ta i beaktning att Renströms förslag kräver att vi nyproducerar material. Poängen med att använda återvunna bildäck är att slippa tära ännu mer på jordens begränsade förnyelsebara resurser.  

Som bekant konsumerar vi på jorden mer resurser än vad planeten hinner producera. Därför är det avgörande att vi återanvänder resurser som vi redan har utvunnit. SBR-granulat av uttjänta bildäck har visat sig passa bra som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner och har överlägsna spelegenskaper. En livscykelstudie från IVL har även visat att återvunnet däckgummi i fotbollsplaner är att föredra om man ser till total miljöpåverkan, i termer av klimatpåverkan, övergödning, försurning samt marknära ozon.

Vikten av att begränsa mikroplaster i miljön är vi alla överens om. Därför finns riktlinjer för hur man bygger och sköter allvädersplaner så att risken för spridning elimineras, samt hur fyllnadsmaterialet tas om hand efter användning. Där ingår till exempel att installera filter för brunnar och att skapa särskilda ytor där snön som plogas från planen kan läggas. Att gummikornen stannar kvar på planerna är förstås bra för såväl ekologi som ekonomi och det vet flera av de kommuner och klubbar som sköter sina planer på rätt sätt.

Vi vill att svenska kommuner ska bygga kostnadseffektiva fotbollsplaner som gör nytta för folkhälsan, och fatta väl underbyggda beslut.

Fredrik Ardefors

VD Svensk Däckåtervinning AB

Relaterade artiklar
Fler artiklar